Primomagusorden upprätthåller magins lagar och ger ut magilicenser till laglydiga magiker mot en avgift. Orden finns över hela Neidara men dess makt skiftar från plats till plats. Det finns tjugotre Primomager som har ansvar för varsitt distrikt. Primomagerna agerar själva eller utser andra till åklagare, jury och skarprättare i magiska rättegångar. Juryn ska bestå av minst tre licenshavande magiker och majoritet krävs för en fällande dom. Infångandet av magibrottslingar görs av häxjägare. Häxjägare kan vem som helst vara men det är ett svårt och farligt yrke och skickliga häxjägare blir snabbt ökända. Primomagusorden betalar häxjägare för deras tjänster. Att häxjägarna inte är en officiell del av orden är praktiskt då orden inte behöver ta ansvar för eller erkänna samhörighet med övernitiska häxjägare.

Historia
Primomagusorden bildades år 460 IK efter att Rosenburgkabalen tagit kontroll över stora delar av Burgheim, Kazygien och Tabarien genom att med magi kontrollera makthavarna. Primomagusorden lyckades besegra Rosenburgkabalen och de tacksamma härskarna gav dem i uppdrag att hindra liknande händelser i framtiden. Ordens makt växte snabbt och den välkomnades i de flesta länder. Ordens lagar och struktur baseras på Gamla Neidarias magilagar och dess magidomstolar.

Magilicens
Tekniskt sett är alla licencierade magiker medlemmar i orden och har alla en röst i val av nya primomager, utfall i domar och införandet av nya lagar. I praktiken så har primomagerna oftast sista ordet eftersom ordens medlemslistor, stadgar och pengar vilar med dem. En magilicens gäller i minst två och max fem år från att den skrivs, sedan måste en ny köpas. En magilicens kostar fem hierakiska eller fyra dvärgiska silvermynt fast vissa primomager tar ut extra administrativa kostnader.

Stadgar
För att ändra Primomagusordens stadgar så krävs att alla primomager möts för att rösta om stadgeändring, något som nästan aldrig hänt. En Primomagus kan införa specifika regler för hur deras eget distrikt sköts så länge de inte går mot ordens stadgar, oftast sker detta genom en omröstning för att Primomagen inte av oaktsamhet förargar magikerna i ditt distrikt. Dessa regler upphävs när Primomagen dör eller av andra orsaker lämnar sig post. De nuvarande stadgarna är ett gytter av regler då det är en hybrid av Gamla Neidaras magilagar och politiska eller praktiska kompromisser som gjordes för över 200 år sedan. Några saker som ofta kommer upp:

Ämbetet Primomagus tjänar man till döden eller frivillig avgång (av denna anledning väljs alver och andra långlivade raser mycket sällan till Primomagus). Odöda kan inte inneha ämbetet. Om en Primomagus inte kan eller vill utföra sina arbetsuppgifter så kan posten tillfälligt tas över av en annan Primomagus. Detta görs bara i nödfall och beslutet kan överklagas redan nästa dag.

En Primomagus främsta uppgift är att upprätthålla magins lagar samt att registrera och sälja licenser till så många magikunniga de kan i sitt distrikt. Primomagen är den som kallar till rättegång, förvarar magikerregistret samt förvaltar pengarna från licensavgifterna på ett sätt som är hela orden till gagn.

Magidistrikten motsvarar Gamla Neidaras magidistrikt vilket leder till att de sällan stämmer helt överens med nutida riken. Det finns oanvända distrikt där orden ännu inte har någon makt. Norra delen av Zephyrii marker där Uulzvar ligger har haft en Primomagus de senaste tjugo åren men hon har av någon anledning mycket sällan upprätthållt lagen, många zephyriska magiker vet knappt om ordens existens. Det finns många distrikt utan närvaro från orden på den stora landmassan sydväst om Zephyrii marker.

Primomagusorden har rätt att undersöka alla arkefakter och all kunskap från det Gamla Neidara. Styrande Primomagus får i upp till ett halvår inneha och studera artefakter och texter från Gamla Neidara som hittas i deras distrikt. Den som hittar dessa får ekonomisk kompensation motsvarande ett khwarezmiskt guldmynt för varje månad som föremålen är ur deras händer. Skulle en text eller artefakt försvinna eller förstöras i Primomagens händer ska en oberoende utredning ledd av en Primomagus från ett granndistrikt göras för att se om försvinnandet berodde på girighet eller inkompetens, i det fallet ges full kompensation till den förre ägaren, annars ingen kompensation.

En Primomagus som begår brott i sitt eget distrikt kan åtalas av Primomagus från ett granndistrikt. I sådana fall krävs en jury bestående av åtminstone 13 licensbärande magiker.

Internpolitik
Det finns bland de politiskt aktiva ordensmedlemmarna olika åsikter om hur orden ska utvecklas i framtiden. Flera partier har bildats för att kunna driva specifika agendor mer framgångsrikt. De tre största är:

Astralhanden, som står för att göra demonologi olagligt, att utöka akademiernas makt över den magiska politiken, att ha mildare straff och att fler brott skall straffas med akolytisering. De är den största fraktionen som representeras av knappt hälften av de sittande Primomagi och deras anhängare.

Sol Solis, som står för att magiker borde ha en större makt i den världsliga politiken, att varje lands härskare skall ha en av Primomagusorden vald storvesir. De vill även avskaffa dödsstraffet för alla magibrott utom manastöld. De utgör ungefär en tredjedel av Primomagi och deras anhängare.

Den Öppna Boken, som står för att ingen kunskap skall vara förbjuden och att nekromanti skall vara lagligt. De vill att alla licensavgifter skall gå till att sponsra magisk forskning. De utgör en ungefär en femtedel av Primomagi och deras anhängare.

Magins brott och straff

En dömande jury är alltid fri att döma ut vilket straff som helst men det här är riktlinjerna som blivit tradition inom orden. Om någon inte kan betala sina böter i reda pengar får de istället betala Primomagusorden genom magiskt straffarbete med någon uppgift som passar brottslingens talanger. Magiskt straffarbete är värt 1 silver per mana spenderat. Alla böter och belöningar räknas i khwarezmiska mynt.

Belöning för Häxjägare:

Häxjägare betalas av dömande Primomagus beroende kategorin av brottsling:

 • Insiktlöst magianvändande 2 silver (straffet blir då ofta akolytisering)
 • Oaktsamt magianvändande 4 silver
 • Illasinnat magianvändande 10 silver

Vid böter så tillfaller hälften dömande Primomagus. Offret och häxjägarna får dela lika på resten.

I de fall då det potentiella straffet inte är döden kan den åtalade om den anser sig oskyldig kräva envig för att bevisa sin oskuld. Envigen utkämpas orustad mellan den åtalade och en av Primomagen utsedd förkämpe senast innan solnedgången samma dag.

 

Magianvändning utan eller med utgången licens

Att bruka magi utan licens ger böter om 10 kopparmynt per kastad magi. Ett alternativt straff är akolytisering, i det fallet går bötesbeloppet till att betala den dömdes framtida magilicens.

 

Innehav av falsk magilicens 

Innehav av en falsk magilicens ger böter om 10 silvermynt och den skyldige får magin ‘smärta’ kastad på sig.

 

Magisk misshandel (skada eller smärta)

Oproportionerlig eller otillbörlig tillämpning av magiskt våld ger böter om 3 silvermynt vid ringa brott. Vid grovt brott är straffet böter om 6 silvermynt samt att den dömde efter bästa förmåga ska återställa tingens ordning, till exempel genom att anlita en helare för skadorna denne orsakat. Förövaren får också en prövotid för att behålla sin licens, begår förövaren nya brott under prövotiden blir denne av med sin licens.

Om juryn anser att våldet fyllde ett nobelt syfte kan förövaren istället bestraffas med en Geasförbannelse. I så fall behåller denne sin licens utan prövotid.

 

Animering av död kropp

Bötesbeloppet beror på den dödes samhälleliga status. Som offer räknas den dödes närmaste släktingar. De odöda erbjuds deanimering och annars förvisning till distriktets katakomber. Exempel på bötesbelopp:

 • Ofrälse 5 silvermynt
 • Lägre adel 1 guldmynt
 • Högre adel 5 guldmynt
 • Kungligheter 10 guldmynt

Vidare så dras licensen alltid in och nekromantikern får magin ‘smärta’ kastad på sig.

 

Minnesmanipulering

Att sudda ut eller manipulera någons minnen med magi är ett brott. På grund av brottets natur kan aldrig offret kallas som vittne. Straffet är böter. Bötesbeloppet beror på offrets samhälleliga status. Exempel på bötesbelopp:

 • Ofrälse 5 kopparmynt
 • Lägre adel 5 silvermynt
 • Högre adel 3 guldmynt
 • Kungligheter 10 guldmynt

Vidare så får minnesmanipulatören en prövotid på sin licens samt magin ‘smärta’ kastad på sig.

 

Besättning eller magiskt tvång

Att med magi tvinga någon annan att utföra din vilja är brottsligt. Böter baseras på offrets samhälleliga status. Exempel på bötesbelopp:

 • Ofrälse 3 silvermynt
 • Lägre adel 9 silvermynt
 • Högre adel 3 guldmynt
 • Kungligheter 12 guldmynt

 

Stöld av mana

Att stjäla eller äta mana är ett mycket allvarligt brott. Straffet är att få sin själ inspärrad i en magisk juvel som snarast möjligt slängs i havet. Vidare så blir ens licens indragen.

 

Mord medelst magi

Om magi direkt eller indirekt har använts för att mörda en varelse i andra syften än självförsvar är straffet att få sin själ inspärrad i en magisk juvel som snarast möjligt slängs i havet. Vidare så blir ens licens indragen. Om förövaren kan bevisa att mordet fyllde ett nobelt syfte kan juryn istället välja att straffa denne med en Geasförbannelse, i det fallet får förövaren behålla sin licens.

 

 

Akolytisering innebär att den straffade tillordnas en läromästare eller skrivs in på en akademi där denne får lära sig att utöva kontroll över sin magi samt ett moraliskt magianvändande. Att avvika från sin akolytisering i förtid har samma straff som magianvändande utan licens.

Geasförbannelse är en förbannelse som kräver att den förbannade arbetar mot ett specifikt mål. Om en hel dag har gått utan att personen jobbat mot målet dör personen.